วิศวฯ ผลักดันคุณภาพบุคลากรสายวิชาการ เดินหน้าเตรียมความพร้อมสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรสายวิชาการ มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน้นพัฒนาศักยภาพ เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ สิ่งสำคัญอันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการระดับสากล โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือ ผลงานวิจัยอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพ รวมทั้งความถูกต้องตามจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดบรรยาย และในส่วนวิทยากรผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ คือ ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผ่านช่องทาง Zoom Meeting วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.