วิศวฯ มช. ร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำ นศ. ครั้งที่ 2 ปี กศ.2565 วิศวฯ มช. ร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำ นศ. ครั้งที่ 2 ปี กศ.2565

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารพบผู้นำนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทาง Zoom Meeting วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 – 19.00 น. ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบปะผู้บริหาร พร้อมแสดงความเห็น และข้อแสนอแนะ รวมถึงอุปสรรคปัญหาด้านกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเป็นช่องทางให้ผู้บริหารสื่อสาร อีกทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยทุกด้านตามยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย