วิศวฯ มช. ร่วมพิธีทําบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีทําบุญศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประธานในพิธี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ และบริการทางการแพทย์รวมถึงพื้นที่ Co-Working Space ตลอดจนรองรับกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์แผน 13 ของมหาวิทยาลัย