ผู้บริหารวิศวฯ มช. ร่วมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการ ลด ละ เลิกบุหรี่ของบุคลากร + นศ. มช.

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมสุขภาพด้านการ ลด ละ เลิกบุหรี่ของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU) โครงการดังกล่าวได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มช. ดำเนินการภายใต้โครงการ “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุขภาพอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน (Smart and Sustainable Healthy CMU) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมพู อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เป็นหัวหน้าโครงการ ทำงานบูรณาการร่วมกับ 14 หน่วยงานภายใน เพื่อขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพ และปลอดบุหรี่