วิศวฯ มช. ร่วมพิธีทําบุญศูนย์กีฬา และสุขภาพ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมพิธีทําบุญศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประธานในพิธี คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนบุคคลทั่วไป ด้วยเล็งเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดี ส่งผลต่อความเป็นอยู่ และการใช้ชีวิตแต่ละด้านได้ดีขึ้น ศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยห้องประชุมสัมนา ห้องออกกำลังกายในร่ม ลานกีฬากลางแจ้ง คลินิกกีฬาสำหรับให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย หรือเข้ารับการรักษากรณีบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นต้น