วิศวฯ มช. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี กศ. 2565

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยประธานในพิธี คือ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ พร้อมนี้ได้ให้โอวาทเพื่อให้ผู้ได้รับทุนทราบแนวทางการปฏิบัติตนให้สมกับทุนการศึกษาที่ตนได้รับ เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.