ผบห.วิศวฯ มช. เปิดอบรมการตรวจวัด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงานภายใน มช.

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ เป็นประธานเปิด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงาน” จัดโดยโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) เพื่อส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถใช้เครื่องมือการตรวจประเมินด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้จนสามารถยกระดับความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมการทำงานของส่วนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และกฎหมายตามที่ประเทศกำหนด เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นผู้แทนจากคณะ/ ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่