TESA + มอ. นำศาสตร์สมองกลฝังตัว หารือความร่วมมือกับวิศวฯ มช. ปั้นบุคลากรสู่ภาคอุตสาหกรรม สร้างโอกาสแก่ไทย

สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA) จากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา และนักพัฒนา ด้วยการนำของนายกสมาคมสมองกลฝังตัว ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าพบผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานในการต้อนรับและหารือ พร้อมรองคณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านระบบสมองกลฝังตัว (Embedded Systems Technology) สืบจากประเทศไทยอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลบุคลากรด้านดังกล่าวของประเทศ ซึ่งเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่ยังขาดผู้ชำนาญการ เนื่องจากสาขาข้างต้นยังไม่มีการเรียนการสอนอย่างแพร่หลาย อีกทั้งต้องมีความรู้ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ซึ่งการหารือในโอกาสนี้คาดว่าจะสร้างประโยชน์ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสร้างโอกาสแก่ประเทศไทยได้ ในโอกาสเดียวกันได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ Motion and Control ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนไพศาล เป็นผู้ร่วมให้การต้อนรับ

นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จาก รองศาสตราจารย์.ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ อาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) รวมถึงหารือการจัดฝึกอบรมและกิจกรรม (Onsite) แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มจํานวนผู้มีทักษะด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสําหรับยานยนต์ไฟฟ้า เน้นการออกแบบอิงแบบจําลอง หรือ MBD (Model Based Design) สําหรับระบบขับเคลื่อนทางไฟฟ้าและควบคุมยานยนต์ ตลอดจนระบบควบคุมแบตเตอรี่ (Battery Management System) รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันทั้งสองฝ่าย โดยโครงการฯ มุ่งผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานปลัดกระทรวง อว. (สป. อว.)