นร.สาธิต ม.เชียงใหม่ จัดลูกช้างทัวร์ ชมเรียนการสอนสร้างประสบการณ์จริงในรั้วช้างเหล็ก

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นําโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในโครงการ “ลูกช้างทัวร์” เข้าศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน พร้อมรับฟังการแนะแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะผู้สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน ช่องทางการรับเข้า ทุนการศึกษา วิธีปฏิบัติตนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังแนะนําอาชีพของ “นายช่าง” แขนงต่างๆ โดยนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการในภาควิชาวิศวกรรม โยธา และเครื่องกล ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น.