วิศวฯ ไฟฟ้า มช. ร่วมจัด NBTC Career Days 2022 แนะแนว สรรหาบุคลกรแนวใหม่ให้ สนง. กสทช.

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เข้าจัดกิจกรรม NBTC Career Days 2022: เพื่อแนะแนวการทำงานแก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร โทรคมนาคม หรืออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายข้างต้นทำความรู้จักกับ กสทช. ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร โครงสร้างองค์กรส่วนกลาง ตลอดจนส่วนภูมิภาค วิธีพัฒนาพฤติกรรมการทำงานกับคนลักษณะต่างๆ รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร รวมถึงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ของบุคลากร โดยมีผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรพล จิราพงศ์  เป็นประธานในการต้อนรับ วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารโรงประลองไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมาสตร์ มช.