คณบดี วิศวฯ มช. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2565

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร และแสดงมุทิตาจิตแก่ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ตลอดจนพนักงานส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เข้าร่วมพิธี 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยพิธีจัดขึ้น ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.