เสริม Soft Skills หนุนกิจกรรม นศ. วิศวฯ มช. จัดสัมมนาผู้บริหารคณะฯ กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบผู้นำ นศ.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาผู้บริหารคณะฯ กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา พบผู้นำนักศึกษา เพื่อระดมความเห็นด้าน Soft Skills วันที่ 24 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิดส์ เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา อันจะส่งเสริมการพัฒนาตนเองรอบด้าน ได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ อาจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มช. โดยมี รองคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เป็นประธานเปิดงาน