10 นักวิจัยภายใต้ความร่วมมือ มช. – Murata Science Foundation Research Grant รับทุนวิจัยรวม 5,000,000 เยน ขับเคลื่อนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ พัฒนาความรู้สู่สังคม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีรับมอบทุนส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยจาก The Murata Science Foundation Research Grant Ceremony 2022 (MSF) ตามที่มีข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย โดย MSF มอบทุนแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งสิ้นจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 500,000 เยน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000 เยน มุ่งหวังขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ อีกทั้งพัฒนามิติของสังคมแก่ประเทศ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธี พร้อมรองอธิการ รองศาสตราจารย์ ดร. วินิตา บุณโยดม และ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รับมอบทุนจากบริษัท มูราตะ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร กรรมการบริษัทฯ ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศคำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2