CMU x CMRU ลงนามร่วมมือทำงานบูรณาการศาสตร์วิศวฯ โยธา ฯลฯ ครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม บริการวิชาการ ยังความแข็งแกร่งสู่ความเป็นเลิศ

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศคำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ร่วมลงนาม ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รวมถึงผู้บริหารและคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ โดยความร่วมมือข้างต้น มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตนักศึกษาของสถาบันทั้งสองให้มีคุณภาพ บูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านวิชาการ วิจัย นวัตกรรม รวมถึงบริการวิชาการ เน้นเสริมศักยภาพ ความเข้มแข็งทางวิชาการและความเป็นเลิศ โดยนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นข้อตกลงระดับมหาวิทยาลัย 5 ปี นับจากวันที่ลงนาม นอกจากนี้ ยังร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านวิชาการ อาทิ จัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน สนับสนุนทรัพยากรบุคคล สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย สนับสนุนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางวิชาการตามขอบเขตอำนาจของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามสมควร