ผบห. วิศวฯ มช. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันสมบูรณ์พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา กตัญญู รู้คุณ และก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนประเทศชาติในอนาคต แหล่งเงินทุนการศึกษาได้รับสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ ผู้มีจิตเมตตา บริจาคแก่นักศึกษา มช. โดยมีอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เป็นผู้แทนในการมอบทุนฯ พร้อมกล่าวแสดงความยินดี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยฯ กล่าวให้โอวาท รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565ฃ

ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข รวม 567 ทุน มูลค่า 12,012,500 บาท (สิบสองล้านหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 51 ทุน เป็นเงิน 2,720,200.- บาท (สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา จำนวน 516 ทุน รวม 9,292,300 บาท (เก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)