CEVT + วิศวฯ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอนเวอร์เตอร์กำลังระบบแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า

ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (CEVT) ร่วมกับงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอนเวอร์เตอร์กำลังระบบแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า (EV) วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ด้าน EV ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ รวมทั้งเริ่มมีบทบาทต่อมนุษย์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่พลังงานทางเลือกมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพลังงานเดิมต่างมีมูลค่าสูงขึ้น อีกทั้งส่งผลกระทบต่อโลกอย่างต่อเนื่อง วิทยากร คือ  ศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา ขําสุวรรณ์ อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เพื่อส่งเสริม ก่อเกิดการประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง หรือพัฒนาต่อยอด (Re-skill) กระทั่งสามารถถ่ายทอดต่อไปยังนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ นับเป็นการพัฒนาทักษะ (Up-skill) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ เป็นประธานเปิดอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 RTT วิศวฯ มช. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565เวลา 09.30 น.