นร.รร.มงฟอร์ตเข้าดูงาน ทำความรู้จักวิศวฯ มช. หาแนวทางตัดสินใจเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์  เป็นประธานให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าศึกษาดูงาน สร้างประสบการณ์จริงว่าด้วย “วิศวฯ เรียนอะไร” รับฟังแนวทางศึกษาต่อ ตลอดจนเรียนรู้ลักษณะ หรือคุณสมบัติของวิศวกร รวมถึงสาขาวิชาที่เปิดสอน ช่องทางการรับเข้า นอกจากนี้ยังแนะนำอาชีพของบัณฑิตวิศวฯ แขนงต่างๆ หลังจากนั้นนักเรียนได้แบ่งกลุ่มเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล และคอมพิวเตอร์ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 11.30 น.