2 วิศวฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการคลังฯ + โครงสร้างพื้นฐาน มช. เปิดบ้านรับ ม.ขอนแก่น เข้าดูงาน พร้อมศึกษากระบวนการทำงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ และผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ พร้อมคุณพรรณี โศจิธรรมพร เลขานุการคณะฯ หัวหน้างาน วิศวกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร ตลอดจนผู้บริหาร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้บริหารจัดการ รวมถึงกระบวนการดำเนินงานด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคลัง และพัสดุ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.30 – 12.00 น. เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน