มิตซูบิชิ เอเชีย (ประเทศไทย) เข้าพบทีมบริหารวิศวฯ มช. สานต่อความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา วิชาการ กิจกรรมนักศึกษา หรือวิชาชีพ

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท MITSUBISHI ELECTRIC ASIA (THAILAND) CO., LTD. ได้แก่ คุณสิรินันท์ ศรีสันติเวศน์ HR Manager, คุณดนุชภัทร์ ว่องส่งสาร Senior HR officer และคุณชณิดาพัฒน์ ตันบวรไชยเจริญ HR officer เข้าพบผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สามารถใช้เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ หลักสูตร ครอบคลุมถึงกิจกรรมแนะแนวเส้นทางอาชีพหรือกิจกรรมอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพของนักศึกษารวมถึงบัณฑิต โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ ตลอดจนหัวหน้าภาควิชาเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์  ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น.