วิศวฯ มช. ต้อนรับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญจาก The University of Tokyo สานต่อความร่วมมือในอนาคต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้บริหาร ได้แก่ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ, ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนำโดยรองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ วงศ์เรือง ให้การต้อนรับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ จาก The University of Tokyo คือ Professor Hiroyuki Katayama, D.Eng Department of Urban Engineering, Associate Professor Takashi Hashimoto, D.Eng Research Center for Water Environment Technology / Department of Urban Engineering และ Dr.Tippawan Singhopon Postdoctoral Researcher ในโอกาสเข้าพบผู้บริหาร และหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันในอนาคต ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7

อนึ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการ 1 Faculty 1 MOU ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก โดยเลือก The University of Tokyo เป็นพันธมิตร สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวมี QS Ranking อันดับ 23 ด้วยเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงในหลากหลายสาขาวิชา มีอัตราการแข่งขันในการเข้าศึกษาสูงสุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ Graduate School of Engineering ของมหาวิทยาลัยนั้นยังเป็นหนึ่งใน 15 Graduate Schools มีความพร้อมทำวิจัยในขั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มากกว่านั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ต้องการต่อยอดความร่วมมือ ผ่านการทำข้อเสนอโครงการเรื่อง “การพัฒนาโครงการวิจัยขั้นสูงด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและชาญฉลาด (Development of Advance Research in Smart and Sustainable City Development Technologies อีกด้วย