อาจารย์ วิศวฯ เครื่องกล มช. ครอง AFFO Honorary Member Award 2021 รางวัลแด่ผู้อุทิศตนด้านวิศวกรรม นำความก้าวหน้าแก่วิชาชีพ

รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล AFFO Awards and Fellowship 2021 ประเภท “AFFO Honorary Member Award” อันเป็นรางวัลหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่นในการอุทิศตนแก่งานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน การมีส่วนช่วยพัฒนาวิศวกรรมก่อเกิดความก้าวหน้าด้านวิชาชีพดังกล่าว ทั้งต่อสมาคมฯ สังคม และประเทศชาติ โดยพิธีรับมอบรางวัลจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์); วสท. กรุงเทพ

AFEO Honorary Member Award นี้ เป็นรางวัลที่สหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) องค์กรความร่วมมือกันระหว่างสมาคมทางด้านวิศวกรรม ใน 10 ประเทศอาเซียน มอบแก่บุคคลด้านวิชาชีพวิศวกรรม