ผู้บริหารวิศวฯ มช. ต้อนรับผู้บริหาร The University of Tokyo เข้าพบ หารือความร่วมมือในอนาคต

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม นำ Prof.Satoshi Takizawa จาก Graduate School of Engineering, The University of Tokyo และ Dr.Benyapa Sawangjang เข้าพบคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ เพื่อเยี่ยมคารวะ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการเดินทางไปเยือน The university of Tokyo ในวันที่ 11- 15 มกราคม 2566 ตลอดทั้งความร่วมมือในอนาคต โดยเฉพาะการทำวิจัย และการส่งนักศึกษาระดับ Ph.D. ไปแลกเปลี่ยนระหว่างกัน