วิศวฯ คอม มช. รับมอบหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์ เพื่อการเรียนการสอน และวิจัย ใช้ต่อยอดลงมือ เรียนรู้จากของจริง

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบหุ่นยนต์บริการจากบริษัท ราส พอล จำกัด (RAAS PAL CO., LTD.) ซึ่งมีทีมผู้บริหารเป็นนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 23 ผู้จำหน่ายและให้บริการหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์ รวมจำนวน 2 เครื่อง ได้แก่ Ketty bot มูลค่า 270,000 บาท และ Bella bot มูลค่า 360,000 บาท เพื่อใช้ในงานวิจัย ประกอบการเรียนการสอน ให้นักศึกษารวมถึงนักวิจัยสามารถเรียนรู้จากต้นแบบที่ใช้งานได้จริง ตลอดจนใช้ประโยชน์กับภารกิจที่เกี่ยวข้องของคณะฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ จำรูญ ผู้ช่วยคณบดี และประธานสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในฐานะผู้แทนรุ่น 23 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.