เดินหน้าตาม MOU โครงการ Vayu-R วิศวฯ มช. หารือร่วม KTBCS เปิดบริการ Public Cloud สนองความต้องการด้านสารสนเทศ เพิ่มศักยภาพ Machine Learning Services

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และรองคณบดี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ, อาจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา, ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา พร้อมรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมหารือการดำเนินงานกับผู้แทนบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด (KTBCS) คุณภูษิต สระปัญญา รองกรรมการบริหาร ผู้บริหารสายงานบริหารงานปฏิบัติการ, คุณเธียรวิชญ์ พิชญวิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ทีมวายุ และคุณอภิโชค นทีทรัพย์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย Data Center ตามข้อตกลงความร่วมมือดำเนินโครงการ Vayu Ready (Vayu-R) เพื่อเปิดให้บริการระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) รูปแบบ IaaS และ PaaS แบบ Self-Services เพิ่มศักยภาพ Machine Learning Services ตอบสนองความต้องการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงดิจิตัลแพลตฟอร์มของสถาบันการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐในเขตภาคเหนือให้สามารถใช้งานร่วมกับงานวิจัย ตลอดจนพัฒนาด้าน Data Science และ Artificial Intelligence อันมีแผนการดำเนินโครงการ Vayu-R กำหนดเปิดใช้งานระบบในไตรมาศแรกของปี พ.ศ.2566 โดยการลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. –12.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.