วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะนักศึกษา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูล และจัด Focus Group หารือความร่วมมือด้านวิชาการ เรื่อง “ความแตกต่างทางการศึกษากับเทคโลยี”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ, รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ตลอดจนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูล และจัด Focus Group เรื่อง “ความแตกต่างทางการศึกษากับเทคโนโลยี” หาข้อเท็จจริง รวมถึงการหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับประเด็นข้างต้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวนกว่า 20 คน อันจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและจัดทำเอกสารวิชาการต่อไป เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.