พัฒนาบุคลากรรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ วิศวฯ มช. จับมือ เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ ร่วมสร้างหลักสูตรและคนคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” กับบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รังสรรค์รูปแบบการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ จากประสบการณ์ เข้าใจกระบวนการทำงานของบริษัท อีกทั้งเพื่อให้คณะฯ สามารถสร้างบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความพร้อมในการประกอบอาชีพด้านดังกล่าวได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้างต้นมีอายุ 5 ปี นับจากวันลงนาม ภายใต้ขอบเขต ได้แก่ การจัดกิจกรรมวิชาการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมถึงให้บริษัทฯ พิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน จัดทำโครงงานหรือเข้าทำงาน โดยส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นผู้นำหลักดำเนินงานตามความร่วมมือ ซึ่งมีผู้ลงนามคือ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด คุณกษพล บวรศรีการ พร้อมด้วยพยานทั้งสองฝ่ายประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ คุณธีระยุศวร์ ศรีเปี่ยมลาภ ผู้อำนวยการอาวุโสStrategic Service Intelligence โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งบริษัทฯ ร่วมเป็นเกียรติ วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี วิศวฯ มช.

อนึ่ง เอซิส โปรเฟสชั่นนัลเซ็นเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทสัญชาติไทยด้วยประสบการณ์มากกว่า 16 ปี ให้บริการด้านการฝึกอบรม (Training Center) เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security) และการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) แบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร (People) กระบวนการปฏิบัติ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ ทั้งด้านธุรกิจและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงสร้างความความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถหรือสร้างความแตกต่างในการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั้งมีประสบการณ์ในการฝึกอบรม พร้อมให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน