วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้บริหารวิศวฯ National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan พบปะ หารือด้านรับนักศึกษาฝึกงาน และ Problem–based Learning สามสถาบัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ตลอดจนผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับ Professor Ming-Jyh Chern – Dean, College of Engineering จาก National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan ในโอกาสเข้าพบปะ และหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการรับนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงการจัดกิจกรรม International Problem-based Learning : PBL คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ซึ่งมาจากเรื่องใกล้ตัวที่สัมพันธ์กับผู้เรียน อาจเป็นเรื่องที่สนใจหรือมีความหมายกับผู้เรียนจนก่อเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยศึกษาปัญหาอย่างไม่ซับซ้อน สามารถค้นคว้าหาคำตอบภายในระยะเวลาอันสั้น ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, National Taiwan University of Science and Technology และ Osaka Institute of Technology เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาตร์ มช.