วิศวฯ มช. เดินสายสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น เยือน Farm do Ltd. และ Yanmar Holdings Co., Ltd. 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมด้วยรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ), ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ เดินทางไปเยือนบริษัท Farm do Ltd. โดยมี General Manager Overseas Business Department; Mr.Yusuke Murota ให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้มีผู้แทนจากบริษัท Yanmar Holdings Co., Ltd. คือ Project Manager: Sales and Marketing Group, Power Generation: Global Operations Division; Mr.Yuji Ikenishi  ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ Gasification ขนาดเล็กเพื่อใช้ในฟาร์มไก่ และระบบ Gasification ขนาดย่อมเพื่อใช้กับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

อนึ่ง FARMDO Co., Ltd ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1994 ณ เมืองกุมมะ (Gumma) ประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในบริษัทเครือ Farmdogroup จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสด สะอาด ได้คุณภาพตามหลัก GAP (Good Agricultural Practice) แก่ชาวเมืองโตเกียว

ส่วน Yanmar Holdings Co., Ltd ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ. 1921 ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องยนต์ดีเซล เครื่องจักรกลหนัก และเครื่องจักรกลการเกษตรของญี่ปุ่น ปัจจุบันขยายธุรกิจไปยังการเดินทะเล การผลิตพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการผลิตกระเเสไฟฟ้า