วิศวฯ มช. เดินสายสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น เยือน Center for Spatial Information Science (CSIS), The University of Tokyo

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ), ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์), หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง และ อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ เข้าพบผู้บริหารศูนย์ CSIS, The University of Tokyo เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งทางด้านวิจัย วิชาการ และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยมี Prof.Yoshihide Sekimoto และคณาจารย์พร้อมนักวิจัยภายในศูนย์ CSIS ให้การต้อนรับ ซึ่งการไปเยือนครานี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม One Faculty One MOU (OFOM) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่