วิศวฯ มช. เดินสายสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น เยือน Kinsei Sangyo Co.Ltd.

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร  พร้อมรองคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ), ผู้ช่วยคณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์), หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร,  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ รวมถึงอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ วงศ์เรือง และ อาจารย์ ดร.สรัลนุช ภู่พิสิฐ เข้าเยี่ยมชมโรงงานและหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยและการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน/ สหกิจศึกษา ร่วมกับบริษัท  Kinsei Sangyo Co.Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ที่ผลิต ออกแบบ นำเข้าส่งออก ควบคุมตรวจสอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา งานเตาเผาขยะ ตลอดทั้งพบปะศิษย์เก่าของคณะฯ นายพัทธคนย์ เต้าเตี่ยง และ นายณัฐภัทร สูงติวงค์ (รหัส 58) ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Kinsei Sangyo Co.Ltd.