ผู้แทน ECAM Lyon – school of Engineering เยือนวิศวฯ มช. หารือเกี่ยวกับ Double master’s degree และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รวมถึงผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษา วิสิทธิพานิช ให้การต้อนรับผู้แทนจาก ECAM Lyon – school of Engineering ได้แก่ Academic Director; Mr. Cedric ECAM France –  พร้อม ECAM Cambodia  Academic Director; Mr. Sarrot ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำสถาบัน ECAM Cambodia รวมถึงหารือความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับ Double master’s degree สาขา Industrial Supply Chain ตลอดจนความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ ECAM Cambodia ในแต่ละปี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตียาภรณ์ อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.