วิศวกรรมศาสตร์ ในนาม มช. ลงนาม MOU ร่วมกับกรมศิลปากร เพื่ออนุรักษ์ และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ระหว่างกรมศิลปากร กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ลงนามหลัก คือ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก ในนามผู้แทนอธิการบดี พร้อมอธิบดีกรมศิลปากร นายพนมบุตร จันทรโชติ และมีผู้ลงนามในฐานะพยาน ได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในพิธีฯ ประกอบด้วย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.วรกัญญา บูรณพัฒนา รวมถึงรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ไพศาล จั่วทอง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  และกรมศิลปากร เห็นพ้องร่วมกัน ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากความเชื่อหรือความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาของชุมชนดั้งเดิม ตลอดจนการศึกษาวิทยาการ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำมาใช้ปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ สงวนรักษา รวมทั้งบูรณปฏิสังขรณ์ รวมถึงบริหารจัดการภายในพื้นที่โบราณสถานให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติหรือมรดกโลก ขอบเขตความร่วมมือ คือ  ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า วิจัย และแลกเปลี่ยนวิทยาการเพื่อการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์ บริหารจัดการมรดกวัฒนธรรมนำไปสู่การร่วมกันปกป้องคุ้มครองและดูแลรักษาโบราณสถานไว้เป็นมรดกของชาติ นำองค์ความรู้ข้างต้นเผยแพร่สู่ชุมชนในพื้นอันเป็นที่ตั้งของมรดกทางวัฒนธรรมหรือมรดกโลก อีกทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการด้านอนุรักษ์ สงวนรักษา บูรณปฏิสังขรณ์ รวมทั้งบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ นอกจากนั้นยังร่วมกันจัดโครงการหรือกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ต่างๆ สู่ชุมชนในพื้นที่โบราณสถาน รวมไปถึงศึกษา หาแนวทางแก้ไขปัญหาของการจัดทำข้อมูลของโบราณสถาน และแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมประเภทอื่นๆ ครอบคลุมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการดังกล่าวโดยมีแผนร่วมกันจัดทำข้อมูลของโบราณสถาน ตลอดจนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือในระยะเวลาอันใกล้