รับขวัญบัณฑิตใหม่ วิศวฯ มช.จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต รุ่นที่ 57

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 57 โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาท หนุนนำใจให้ก้าวสู่ความสำเร็จอีกขั้นของชีวิตอย่างภาคภูมิ มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง รวมถึงสังคม เป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังมีคุณนำชัย เศรษฐพานิชสกุล ประธานสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช (สาขาภาคเหนือ), กรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และนักศึกษาเก่ารุ่น 17 คุณมนัส เกียรติเจริญวัฒน์ รวมถึงคุณชัชวิน ปานพลอย ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเดียวกันเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงข้อกำหนด การปฏิบัติตนเพื่อเข้ารับมอบปริญญาบัตร โดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ อีกทั้งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวม 3 ชั้น วิศวฯ มช. ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับพิธีมอบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 07.30 – 12.00 น. โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์รับชมถ่ายทอดสดงานพิธีฯ ประกอบด้วย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ , สถาบันภาษา และศาลาอ่างแก้ว มช.