วิศวฯ มช. จัดพิธีแสดงความยินดีกับนายช่างที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และ นศ.เก่า มช. ดีเด่น ประจำปี 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะฯ จัดพิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.ซึ่งในปีการศึกษา 2565 สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติอนุมัติปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาแก่นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คุณพรอุดม โชติมโนธรรม รหัสนักศึกษา 2106060 นอกจากนี้สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบรางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นแก่นายช่าง 5 ท่าน ได้แก่ 1) คุณโกวิท สาธร รหัสนักศึกษา 176010 (สาขาบริหารธุรกิจ) 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รหัสนักศึกษา 2206066 (สาขาบริหารองค์กรการศึกษา) 3) คุณสุพจน์ ยศสิงห์คำ รหัสนักศึกษา 2406183 (สาขาบริหารราชการ) 4) คุณปริญญา แสงสุวรรณ รหัสนักศึกษา 2606183 (สาขาบริหารราชการ) 5) คุณวิชาญ จิตร์ภักดี รหัสนักศึกษา 2706183 (สาขาบริหารองค์กร) ทั้งหมดนับเป็นนักศึกษาเก่าที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น และประเทศชาติเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย พร้อมนำความรู้ ความสามารถยังประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ตลอดจนนานาชาติ

ในพิธี มีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี รวมถึงนายกสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณสุมิตร เพชราภิรัชต์, นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์, ประธานมูลนิธินักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. คุณวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร อีกทั้งประธานสมาคมนักศึกษาเก่าวิศวฯ มช. พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษาเก่าและบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว ณ ณ ลานวิศวฯ รวมใจ