ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยพิธีทำบุญ ตลอดจนมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” แก่บุคลากรที่มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2565 การประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา การมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก และรางวัลหลักสูตรดีเด่นปีการศึกษา 2565 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566