คณะผู้บริหาร วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้บริหารมูราตะ แลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินงาน พร้อมหารือความร่วมมือต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ, หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสวัชร นาคเขียว และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายฮิโรคาซึ ซาซาฮาระ กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริษัท คุณบรรลือ ชื่นจิตกุลถาวร และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาทิ การดำเนินการภายใต้ The Murata Science Foundation Research Grant ทุนวิจัยอันนำไปสู่การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ และพัฒนาด้านสังคมของประเทศ การรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา และรับเข้าเป็นบุคลากรของบริษัท รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และความก้าวหน้าด้านอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปี พร้อมแสดงขอบคุณที่คณะได้ให้ความร่วมมือต่อกันอย่างดีเสมอมา ตลอดจนหารือเกี่ยวกับความร่วมมือดด้านวิชาการ วิจัย และงานพัฒนานักศึกษาซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี เวลา 15.30 น.