เปิดโลกศึกษาต่อในรั้วมหาวิทยาลัย วิศวฯ มช.ต้อนรับคณะครู + นร. รร.ลูกรักเชียงของ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำพล วรดิษฐ์ พร้อมอาจารย์ ครูช่าง ตัวแทนนักศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาไฟฟ้าให้การต้อนรับคณะครู ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนลูกรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการเยี่ยมชมภาควิชาตลอดจนห้องปฏิบัติการ อีกทั้งรับทราบข้อมูลเบื้องต้นด้านการเรียนการสอน และรู้จักกระบวนวิชาที่น่าสนใจที่ภาควิชาฯ เปิดสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.