วิศวฯ มช. จัดงานปัจฉิมนิเทศ นศ. ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณสโมสร นศ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว เพื่อเป็นการสรุปความคิด ความรู้ ที่ได้ศึกษาในคณะฯ และเป็นการแนะนำในการทำงานในอนาคต ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และ หัวหน้าภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกันให้โอวาท อีกทั้งยังมีการแนะนำสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยนายกสมาคมฯ คุณเวชวัฒน์ นิธีกุลวัฒน์ ในโอกาสนี้ นักศึกษาได้กล่าวอำลา พร้อมขอขมาคณาจารย์ ก่อนรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “บริหารการเงินสำหรับวิศวกรจบใหม่” โดยผู้จัดการอาวุโส (ทีมผลิตภันฑ์การลงทุน) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร คุณสโรกาญจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์  ปิดท้ายด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ทำงานจริงจากนักศึกษาเก่าในแต่ละสาขาวิชา 

ในวันเดียวกัน เวลา 16.30 น. ณ ลานรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวม โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีเป็นประธานมอบ เพื่อประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่สละเวลาพร้อมอุทิศตนแด่งานส่วนรวมของนักศึกษาในคณะฯ เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอันสามารถจัดสรรเวลาระหว่างการเรียน และทำกิจกรรมในนามคณะกรรมการ ตลอดจน               ร่วมทำงานตำแหน่งต่างๆ ในสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.