วิศวฯ มช. ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU ระหว่าง  มช. + สทนช. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในภาคเหนือ จากข้อมูล งานวิจัย และการพัฒนาบุคลากร

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจข้อตกลงร่วมมือด้านการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยข้อมูล งานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร นําไปสู่การใช้ทรัพยากรน้ำที่ยังยืนของประเทศไทย ระหว่างสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ อีกทั้งสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่ข้างต้นร่วมกัน โดยผู้ลงนาม ได้แก่ ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อมศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ตลอดจนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์, รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์  อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในฐานะประธานคณะทํางานศูนย์วิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ มช.รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร จันทระ ประธานคณะทํางานศูนย์วิชาการการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ มช. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-09.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา ชั้น 1 สํานักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจากศูนย์สื่อสารองค์กร มช.