CP ALL เข้าพบผู้บริหารวิศวฯ มช. หารือความร่วมมือด้านรับ นศ.ฝึกงาน สร้าง “มืออาชีพ” ก่อนทำงานจริง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาหฤท นิตยวรรธนะ ให้การต้อนรับบุคลากรบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน ได้แก่ ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญ ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง Commercial คุณวิชชุนันท์ สุวรรณหงษ์, เจ้าหน้าที่อาวุโสสรรหาว่าจ้าง คุณปรียาภรณ์ ยิ่งสมบัติ, เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสรรหา คุณพิชยา เจริญสันติสุข และคุณขิม เชียร์ศิริกุล ในโอกาสเข้าพบ อีกทั้งหารือสร้างความร่วมมือตามโครงการ CP ALL Internship Program ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ ทั้งยังปลูกฝังแนวคิดบรรษัทภิบาล และจริยธรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ตลอดจนโครงการอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. อนึ่ง CP ALL เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและจัดจำหน่าย เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ประกอบธุรกิจด้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อภายใต้แบรนด์ 7-Eleven ทั้งยังมีอีก 15 บริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจสนับสนุน ด้วยนโยบายส่งเสริม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทย