วิศวฯ สิ่งแวดล้อม มช. ต้อนรับ UNSW ม.อันดับ 1 ด้านวิศวกรรมของออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. Prof. Denis M. O’Carroll รองหัวหน้าภาควิชาโยธาและสิ่งแวดล้อม Deputy Head of School (Research), School of Civil and Environmental Engineering, The University of New South Wales (UNSW), Sydney มหาลัยอันดับต้น และอันดับ 1 ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในออสเตรเลีย อีกทั้งติดระดับ Top 50 ของโลก เข้าเยี่ยมเยือนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือในอนาคต ทั้งทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน รวมถึงความร่วมมือด้านงานวิจัยต่างๆ ที่มีความสนใจตรงกัน อาทิ Water quality management, Transport and fate of the contaminant และ Sustainable waste management โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณาจารย์ของภาควิชาฯ ให้การต้อนรับ