วิศวฯ X สถาปัตย์ฯ มช. MOU บูรณาการสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมบริหารหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม สร้างบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการบริการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สั่งสมบัณฑิตด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ สร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน สอดรับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อกำเนิดวิชาชีพ รวมถึงธุรกิจใหม่อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านดังกล่าว ทั้งมิติวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันต่อโลก สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยบูรณาการศาสตร์ของสถาปัตยกรรม เข้ากับวิศวกรรม มีกำหนดเปิดสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นต้นไป โดยผู้ลงนามหลักได้แก่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี ซึ่งได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้งสองคณะให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ยังร่วมงานเปิดตัวสาขาวิชาฯ ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่