วิศวฯ มช. ต้อนรับนักวิจัยจาก Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ประเทศญี่ปุ่น หารือเเนวทางพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและความร่วมมือในอนาคต

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยหัวหน้าภาควิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ พร้อมรองหัวหน้าภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ คำเมืองลือ อาจารย์ประจำภาควิชา รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย และ อาจารย์ ดร.รามณรงค์ วณีสอน นำ Prof.Dr.Hirotaka Nakai นักวิจัยจาก Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization (KEK)  ประเทศญี่ปุ่น เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เพื่อเยี่ยมคารวะ อีกทั้งหารือเเนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ตลอดจนความร่วมมืออื่นๆ ในอนาคต ในวันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี

การพบปะข้างต้น สืบเนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ KEK ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (Agreement on Collaboration Work) มีอายุ 5 ปี นับตั้งเเต่เดือนมีนาคม 2566 โดยเน้นความร่วมมือด้านการทำวิจัยร่วม การส่งบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาไปศึกษาและทำวิจัย ซึ่ง KEK เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงที่ปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับการเร่งอนุภาคขนาดเล็ก เช่น อิเล็คตรอน โปรตรอน ให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับความเร็วแสง เพื่อวิจัยและศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้างของ KEK ประกอบไปด้วย Accelerator Laboratory, Applied Research Laboratory, Institute of Particle and Nuclear Studies, Institute of Materials Structure Science รวมถึง J-PARC Center โดย Accelerator Laboratory อันเป็นหน่วยปฏิบัติการหลักตามข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีภารกิจหลักในการวิจัยพร้อมศึกษาการเร่งอนุภาคทั้งหมด การออกแบบ และสร้างเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง การระบายความร้อนและการบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง ครอบคลุมถึงการพัฒนาสมรรถนะของเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานสูง