วิศวฯ จัดสัมมนาสโมสรนักศึกษา 2565 เตรียมความพร้อมวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องระเบียบ มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดการสัมมนาสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2566 ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ซึ่งมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดสัมมนาดังกล่าวอันมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา ผู้ที่จะร่วมเป็นคณะทำงานในสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2566 ชี้แนวทางการวางแผนและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมของสโมสรฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการฯ อีกทั้งเสริมสร้างความเป็นผู้นำแก่คณะทำงาน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กรรมการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาหารือกับสโมสรนักศึกษา เพื่อหาแนวทางปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ตลอดจนแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานกิจกรรมสำหรับปีการศึกษา 2566 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย

อนึ่ง การสัมมนาข้างต้น เกิดขึ้นจากปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต รวมถึงผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ทั้งยึดมั่นในคุณธรรมตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมวิสัยทัศน์ของคณะฯ  อันมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการวิจัยและการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ได้มาตรฐานสากล มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  นอกจากนี้การสัมมนาดังกล่าวถือเป็นการส่งมอบงานแก่ทีมงานสโมสรนักศึกษาชุดใหม่ เป็นโอกาสในการส่งมอบรายละเอียดการดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมถึงเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด