เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส พบวิศวฯ มช. เดินหน้าตาม MOU ร่วมพัฒนาเผยแพร่ City Digital Data Platform

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.45 น. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้การต้อนรับพร้อมพบปะตัวแทนจากบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ได้แก่ Head of Technology คุณปฏิญญา อมรรัตนานนท์ , Senior People Team Lead คุณหทัยรัตน์ กันทอง พร้อมทีมงานจาก BedRock Analytics Co.,Ltd. คือ Co-Founder คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ, Technology Partnership Manager คุณวีรพงศ์ พาลพ่าย และData Analysis Team Lead คุณปริญญ์ ชากฤษณ์ เพื่อรับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความร่วมมือกับบริษัทฯ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำโดยหัวหน้าภาควิชาฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ตลอดจนคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง เริ่มจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการข้างต้น ณ ห้อง 402 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

โครงการดังกล่าว เกิดขึ้นสืบจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : MOU) เมื่อเดือนมกราคม 2566 ว่าด้วยการพัฒนาและเผยแพร่แพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) ระหว่างคณะฯ กับ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส เพื่อนำผลการศึกษาวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองมาเป็นส่วนประกอบในการคาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ปัญหาต่างๆ ของเมือง อันนำไปสู่การมีข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัย อยู่ในรูปแบบที่สามารถใช้งานอย่างสะดวก ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งยามปกติและฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนั้นยังมุ่งให้เผยแพร่ผลการศึกษาทั้งรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รวมถึงตีพิมพ์รายงาน บทความวิชาการให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนเมือง ด้วยการดำเนินงานของรัฐ เอกชน ประชาสังคมและประชาชนทั่วไป