อาจารย์วิศวฯ มช. ร่วมเสวนาเวทีใหญ่ของ UN ถกประเด็น + Kick-off SDGs ด้าน Food Finance และ Energy

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 17.00-18.00 น. รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเสวนา Delivering on the Sustainable Development Goals through Solutions at the Energy, Food and Finance Nexus ภายใต้การเปิดตัว The 2023 SDGs Partnership report ของสหประชาชาติร่วมกับ Ms. Armida Salsiah Alisjahbana, Under-Secretary-General of the United Nations พร้อมเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกของสหประชาชาติ (UN-ESCAP) รวมถึงMr. Woochong Um กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ณ องค์การสหประชาชาติ (ประเทศไทย)

รองศาสตราจารย์วงกต อภิปรายถึง 2 ประเด็น ได้แก่ แนวทางและการแก้ไขปัญหา NEXUS โดยเน้นการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน อาหาร และการเงิน เพื่อพัฒนาตามเป้าหมาย SDGs ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แระเด็นที่สอง คือ ตัวอย่างเชิงนโยบายที่ประสบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงาน อันเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อนำไปปรับใช้ตามบริบทที่แตกต่างกันของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

งานดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้การประชุม 10th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) โดย United Nations Development Programme (UNDP) ร่วมกับ Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) และธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยมุ่งนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs ทั้งยังถอดบทเรียนการดำเนินงานตามประเด็นหลักของ SDGs ว่าด้วยการวิเคราะห์และบริหารจัดการพลังงาน อาหาร ตลอดจนการเงิน จุดหมายหลักเป็นการสร้างตัวอย่างแนวปฏิบัติสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) ต่อไป