วิศวฯ มช. ส่งนักศึกษาร่วมทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha #E01 ศึกษาสมรรถนะ เพื่อรถที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์สูงสุด

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เข้าพบผู้อำนวยการพร้อมทีมงาน ศูนย์บริการเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ YAMAHA Riders Club  สาขากาดสวนแก้ว ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ YAMAHA Big bike ศูนย์บริการเต็มรูปแบบครบวงจรที่ได้รับรองมาตรฐานแห่งเดียวในภาคเหนือตอนบน โดยบริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. การเข้าพบในครั้งนี้สืบเนื่องจากศูนย์บริการเจริญมอเตอร์เชียงใหม่ฯ มีแผนความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลที่ผ่านการคัดเลือกร่วมเป็นตัวแทนในการทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Yamaha #E01 เป็นกลุ่มแรกของภาคเหนือ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยรถต้นแบบมอเตอร์ไฟฟ้ายามาฮ่าที่ยังไม่เปิดจำหน่ายในท้องตลาด รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการขับขี่ เน้นความปลอดภัยยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับรถพลังงานไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle) นวัตกรรมใหม่แห่งโลกอนาคต ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับเลือกข้างต้นถือเป็นกลุ่ม Non-Biker ผู้ยังไม่มีประสบการณ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์ Big bike โดยจะใช้เวลาทดสอบทั้งสิ้น 2 สัปดาห์ จากนั้นนักศึกษาจะให้ความเห็นสะท้อนกลับในฐานะผู้ทดลองใช้ เพื่อให้บริษัทสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนารถต้นแบบ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้สูงสุด