วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จาก IGC & Unity Student Rep. และโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด เข้าฟังบรรยายแนะนำหลักสูตร ภาควิชา พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ พร้อมทั้ง อ.ดร.ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นิรันดร์ พิสุทธอานนท์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ และการจัดการโลจิสติกส์ ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี ประธานหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล และการจัดการโครงการทางวิศวกรรม รศ.ดร.อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีระประพันธ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมสารสนเทศ และเครือข่าย ผศ.ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล ประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) ผศ.ดร. ปารเมศ วิระสันติ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และบุคลากรภายในศูนย์ฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน จาก IGC & Unity Student Rep. และโรงเรียนนานาชาติยูนิตี้ คอนคอร์ด เข้าฟังบรรยายแนะนำหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และเยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. จำนวน 5 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษา พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Conference อาคารเครื่องกล 2 และ ณ ภาควิชาต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.