นศ.เก่า วิศวฯ มช. รุ่น 21 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อใช้ประโยชน์ในอาคาร Entaneer Synergy for Innovation and Entrepreneurship (E-SIE) Hub

              นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รุ่นที่ 21 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อระดมทุนสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และ เครื่องมือ เพื่อใช้ประโยชน์ในอาคาร Entaneer Synergy for Innovation and Entrepreneurship (E-SIE) Hub ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะฯ ได้นำเสนอกลไกการผลักดันและการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. พร้อมเปิดรับแนวทางการสนับสนุนจากศิษย์เก่าและผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับการผลักดันสตาร์ทอัพของคนรุ่นใหม่ บรรยายโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟราชพฤกษ์คลับ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร และมีพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในเวลา 17.30 น. โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว

               อาคาร Entaneer Synergy for Innovation and Entrepreneurship (E-SIE) Hub หรือเรียกอีกชื่อว่า อาคาร “E-SIE Hub” เป็นอาคารที่ก่อสร้างตามแผนโครงการ “การสนับสนุนการพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” (โครงการ New Campus) ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องทำงานของงานบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และห้อง Co-Working Space สร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในการสร้างกลุ่ม Startup รวมถึงการบ่มเพาะและรองรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ผู้ประกอบการ ตลอดจนจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับรูปแบบของ Innovation และ Entrepreneurship อาทิ การประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ จากองค์ความรู้เชิงวิศวกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง การจัดกิจกรรม Show & Share เพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากศิษย์เก่า การจัดกิจกรรมที่มีการนำเสนอผลงาน (Pitching) วิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ การจัดกิจกรรมให้ความรู้หรือเสริมสร้างทักษะด้าน Soft skill รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานที่ผ่านการ Pitching หรือประกวดในงานแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ Startup เช่น Startup Thailand League, Research 2 Market (R2M), Hackathon รวมถึงผลงานของนักศึกษาเก่าที่จัดตั้งบริษัท Startup แล้ว โดยอาคารดังกล่าวมีแผนการก่อสร้างในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566 คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2567