“กองทุนวิจัย ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์”มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตาจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนการศึกษาจากกองทุนวิจัย ดร.อารัมภ์ กาวีวงศ์ ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 – 10.30 น. ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นไป